Logotype Actimera
Öppettider: alla dagar 4.30 - 23 
Reception bemannad: mån-tor 17-20
BLI MEDLEM

Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss. I vår policy för behandling av personuppgifter beskrivs bland annat vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, vilka rättigheter du har enligt lag, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Actimera AB, nedan kallat Actimera, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på Actimera. Personuppgiftsansvarig är ansvarig för att all behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OCH VARFÖR?
I detta avsnitt beskrivs för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas samt på vilken laglig grund behandlingen utförs för dig som deltagare i ett av Actimeras evenemang.

1. För att kunna hantera ditt medlemsskap

Personuppgifter behandlas för att:
Så att du kan inpassera och registrera närvaro
Kunna göra klassbokningar
Leverera information
Hantera betalningar
Kommunikation med dig

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
Namn
Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer)
Personnummer (för individer med svenskt personnummer)
Födelsedata (för alla individer)

Laglig grund: Fullgöra våra åtaganden enligt avtal med dig

Vi vill poängtera att alla personuppgifter vi behandlar är uppgifter som kommer direkt från dig. Vi tar inte in personuppgifter från någon extern källa så som SPAR eller liknande.

Lagring och gallring:
Dina uppgifter sparas så länge du är medlem hos oss. Därefter gallras informationen.

2. För att hantera och administrera ditt konto

Personuppgifter behandlas för att:
Ge behörighet att logga in och boka pass
Kunna göra identifikation
Upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter
Göra det möjligt att följa överenskommen träningsprogress- och resultathistorik

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
Namn
Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer)
Användarnamn och lösenord
Personnummer

Laglig grund: Berättigat intresse: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt intresse av att vi kan hantera och administrera ditt användarkonto. Notera dock att det EJ är nödvändigt att ha ett användarkonto för att kunna delta i Actimeras evenemang och har du ett konto väljer du själv vilka personuppgifter som skall lagras där förutom e-postadress, födelsedata och lösenord som är obligatoriskt.

Om du inte vill ha ett inloggningskonto meddela oss

Lagring och gallring:

Dina uppgifter sparas så länge du är medlem hos oss. Därefter gallras informationen.

3. För att kunna marknadsföra evenemang, produkter och tjänster

Personuppgifter behandlas för att:
Visa relevanta förslag på evenemang
Skicka direktmarknadsföring via e-post, sms, sociala medier eller andra liknande elektroniska kanaler för kommunikation samt via post, inklusive erbjudanden från samarbetspartners. T. ex. genom att utföra kampanjer eller skicka erbjudanden och inbjudningar till evenemang till: alla kunder/deltagare, ett visst kundsegment (t ex kvinnor/män mellan 20-40 år), eller en enskild kund.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
Namn
Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer)
Ålder
Bostadsort
Uppgifter om hur kunden använder Actimeras webbsidor och andra digitala kanaler
Anmälnings- och deltagarhistorik

Laglig grund: Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter för detta ändamål är att behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra evenemang, produkter och tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av.

Lagring och gallring:
Uppgifter lämnade i samband med en anmälan kan användas i marknadsföringssyfte i upp till två år efter din anmälan. Uppgifter från ditt konto, förutsatt att du har ett konto, kan komma att användas i marknadsföringssyfte så länge ditt konto är aktivt. På Mina sidor för ditt konto kan du själv ändra inställningarna för hur vi får kontakta dig för detta ändamål.

4. För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar och event

Personuppgifter behandlas för att:
Kommunicera med kunder
Kommunicera med kunder innan och/eller efter ett event (t.ex. bekräftelse, frågor eller utvärderingar)
Kunna göra identifikation
Utse vinnare och förmedla priser.
De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
Namn
Personnummer eller ålder
Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer)
Uppgifter lämnade i tävlingar
Uppgifter lämnade i utvärderingar
Uppgifter om vilket event du kommer delta (eller har deltagit) i

Laglig grund: Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter för detta ändamål är att behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna genomföra tävlingar och event.

Lagring och gallring:
Uppgifter lämnade vid deltagande i tävlingar och events arrangerade av Actimera behandlas för ovanändamål i upp till ett år efter tävlingen/eventet. Därefter kan anonymiserad data sparas. Med detta menas att de uppgifter som gör att något kan knytas till dig som person har raderats men uppgifter såsom ålder, kön och ort kan sparas för att utgöra data till fortsatta sammanställningar och deltagaranalyser.

5. För att hantera kundtjänstärenden

Personuppgifter behandlas för att:
Kommunicera med kunden och besvara frågor som kommer till kundtjänst via telefon eller andra kanaler (t.ex. sociala medier)
Kunna göra en identifikation
Utreda frågor, klagomål och supportärenden (inkl. teknisk support)
De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
Namn
Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer)
Din korrespondens
Uppgifter om anmälan/deltagande alternativt köpt produkt
Användaruppgifter för Boka pass, t.ex. vid problem att logga in eller hantera anmälnings- och resultathistorik.

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att kunna hantera kundtjänstärenden

Lagring och gallring:
Uppgifter lämnade vid kontakt med kundtjänst sparas i maximalt ett år oavsett hur kontakten skett.


6. För att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser (t ex avseende krav i bokföringslagen, produktansvar och produktsäkerhet och skydd av personuppgifter i IT-system)

Personuppgifter behandlas för att:
Kunna uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Sådana krav kan t ex avse krav avseende produktansvar och produktsäkerhet såsom framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser, t ex vid en defekt eller hälsovådlig vara eller i den mån det krävs av bokföringslagen eller penningtvättslagen och kan hänföras till en enskild individ.
De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
Namn
Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer)
Din korrespondens
Uppgifter om anmälan/deltagande alternativt köpt produkt och medlemsskap
Användaruppgifter för Boka pass
Personnummer
Betalningsinformation

Laglig grund: Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter för detta ändamål är att den är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss.
Lagring och gallring:

Lagring av personuppgifter sker så länge som behövs för att fullfölja de rättsliga förpliktelserna, därefter anonymiseras eller raderas uppgifterna.

7. För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för kundkollektivet i stort

Personuppgifter behandlas för att:
Ta fram underlag i syfte att förbättra vårt utbud av evenemang och produkter
Ta fram underlag i syfte att utveckla och förbättra vår resurseffektivitet ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv, t ex genom att effektivisera leveranser
Ge dig en möjlighet att påverka vårt utbud av evenemang och produkter
Ta fram underlag att förbättra IT-system i syfte att höja säkerheten för våra besökare och kunder generellt.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
Köp- och användargenererad data (t.ex. klick- och besökshistorik)
Ålder
Bostadsort
Din korrespondens och feedback avseende våra evenemang och produkter
Teknisk data rörande enheter som används och inställningar, t ex språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform
Information om hur du interagerat med företaget, dvs. hur tjänster använts, inloggningsmetod, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur tjänster kan nås och när man lämnar tjänsten etc.
För att kunna uppfylla ändamålet utför vi generella analyser i aggregerad form, dvs. inte på individnivå, avseende:
Hur våra webbsidor och andra digitala kanaler används
Feedback avseende våra tjänster och produkter och resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar
Data från kunders enheter och tekniska inställningar

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.

Lagring och gallring:
Uppgifter inhämtade i detta syfte lagras i upp till ett år från inhämtandet. Därefter anonymiseras eller raderas uppgifterna.

8. För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott

Personuppgifter behandlas för att:
Förhindra skräppostutskick, phishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton eller andra åtgärder som är förbjudna
Skydda och förbättra vår IT-miljö mot angrepp och intrång

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
Uppgifter om hur våra digitala tjänster används

Laglig grund: Rättslig förpliktelse om det finns sådan alternativt berättigat intresse (om ingen rättslig förpliktelse föreligger) om behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, utreda och förebygga brott mot föreningen.

DELNING OCH ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter kan också komma att överföras för nödvändig behandling till andra företag som behandlar uppgifterna för Actimeras räkning, så kallade biträden. Med alla sådana företag har Actimera erforderliga biträdesavtal. När dina personuppgifter delas med Actimeras biträdan ska uppgifterna behandlas enligt Actimeras instruktioner samt endast för de ändamål som Actimera bestämt.

Utöver detta kan Actimera enligt lag vara tvingad att lämna ut uppgifter till statliga myndigheter (t ex polisen och skatteverket).

Dessutom, kan Actimera lämna ut personuppgifter till företag som behandlar uppgifterna för egna ändamål som Actimera anser berättigade för att din upplevelse av våra evenemang skall bli så bra som möjligt. I dessa fall behandlar partners uppgifterna som självständiga personuppgiftsansvariga i enlighet med deras egna integritetspolicyer och hanteringsinstruktioner.

Läs mer om vilka företag vi lämnar ut uppgifter till

Actimera strävar efter att behandla personuppgifter inom EU/EES samt samarbeta med partners och leverantörer som behandlar personuppgifter inom EU/EES. Om det är inte möjligt, kan behandlingen av personuppgifter ske utanför EU/EES i land som anses ha en adekvat skyddsnivå i enlighet med EU kommissionens beslut eller genom användandet av lämpliga skyddsåtgärder exempelvis standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller US Privacy Shield. Oavsett i vilket land personuppgifterna behandlas vidtar Actimera rimliga tekniska, legala och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES.

LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras bort då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring och de ändamål som de har samlats in för. Läs mer om lagring och gallring under respektive ändamål ovan.
Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

DINA RÄTTIGHETER OCH VAL

Rätt till tillgång
Vi vill vara öppna och transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter och om du vill få mer kunskap om den personuppgiftsbehandling som görs, har du rätt att begära tillgång till dina uppgifter som av oss lämnas i form av ett s.k. registerutdrag. Om vi mottar en begäran om tillgång, kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Rätt till rättelse
Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. Du som har skapat ett konto hos Actimera kan om du vill, själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Rätt till radering
Du har rätt att begära radering av personuppgifter som vi behandlar om
Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats
Du har återkallat ett samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan laglig grund för behandlingen
Du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort och det saknas berättigat intresse för Actimera som väger tyngre
Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål
Personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt
Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av
Personuppgifterna har samlats in från ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för, i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster, t ex sociala medier
Det kan finnas anledning för oss att inte tillmötesgå din begäran om radering ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från detta. Det kan vara om behandlingen behövs för att utöva vår rätt till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning
Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas.
Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling:

Berättigat intresse: Du har rätt att invända mot behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse som vi har om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse.
Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål):

Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (s.k. profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

Givetvis har du möjlighet att endast tacka nej till utskick och personliga erbjudanden i vissa kanaler. Du kan t ex välja att endast få erbjudanden från oss via e-post, men inte sms. I så fall ska du inte invända mot personuppgiftsbehandlingen eftersom vi då har svårt att bedöma vilken marknadsföring som är relevant för dig.

Du kan när som helst själv ändra dina inställningar på Mina sidor på Actimera. Du kan även ändra dina val direkt i e-post och sms-kommunikation. Du är alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst för att få hjälp att justera dina val.
Vill du inte längre ha ett konto hos Actimera, går det bra att kontakta oss för att avsluta konto för inloggning.

Rätt till dataportabilitet
Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ditt lämnade samtycke eller fullgörande av åtaganden i ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering).

Google Analytics
Vi använder Google Analytics för att identifiera våra besökares preferenser samt vilka delar av vår hemsida som är särskilt populära. På så sätt kan vi anpassa innehållet på hemsidan efter dina behov, intressen och preferenser och därmed förbättra våra erbjudanden till dig.

Om du inte vill att vi samlar in, lagrar och analyserar statistisk information om ditt besök på hemsidan, eller om du inte vill ta emot information som är anpassad efter dina behov, intressen och preferenser på våra hemsidor, kan du när som helst invända mot framtida användning av din information (opt-out). För att invända mot framtida användning av din information behöver du installera en opt-out cookie i din webbläsare. En opt-out cookie kommer bara att visa att du har invänt mot användning av din information och den kommer bara att påverka den webbläsare som du gjort inställningen i. 

Om du tar bort cookien eller använder en annan enhet/apparat behöver du återigen invända mot användning av din information genom installation av en ny opt-out cookie.

Dela-funktioner
Vår hemsida innehåller knappar som du som besökare kan använda för att dela innehåll med vänner via sociala medier, t.ex. via LinkedIn, Twitter, Facebook och Google+. Dessa externa hemsidor kan lämna cookies på din enhet/apparat när du är inloggad i deras tjänster. Om du vill ha mer information om dessa externa hemsidors användning av cookies och hur du kan hantera dessa rekommenderar vi dig att kontrollera deras respektive cookiesinformation.

HANTERING AV PERSONNUMMER
Vi behandlar bara ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns annat beaktansvärt skäl.

KLAGOMÅL
Du har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen http://www.datainspektionen.se

KONTAKTUPPGIFTER
För ytterligare information om personuppgiftsbehandling, eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:
Actimera
Munkhättans väg 5
434 92 Vallda
Tel. 0300-15600
E-postadress: info@actimera.se

ÄNDRINGAR I POLICYN
Denna personuppgiftspolicy kan komma att uppdateras för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Den senaste uppdaterade versionen av integritetspolicyn hittar du alltid på denna sida. Vid betydande ändringar (t ex av ändamålen för personuppgiftsbehandling eller kategorier av personuppgifter) kommer du att få information om detta via e-post eller på actimera.se.

Senast uppdaterad 2018-05-24

chevron-downmenu-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram